“Ulaşım Hakkımızı İstiyoruz” İmza Kampanyası

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINA

Bizler kamusal ulaşım hizmetini üreten bir kurumda çalışan ve aşağıda isimleri bulunan belediye emekçileri olarak, Belediyemizde yetkili olan sendikamız tarafından yasal dayanakları bir dosya ile tarafınıza sunulan ve Sayıştay Temyiz Kurulu kararıyla kamu zararı oluşturmayacağı da tescil edilen toplu ulaşım kartının ayrımsız bir şekilde Belediyemizdeki tüm kamu emekçilerine verilmesini talep ediyoruz. Gereğinin yapılmasını arz ederiz.

Konu ile ilgili Sayıştay Temyiz Kurulu Kararı’nın 6. maddesinde; “6) 740 sayılı ilamın 6 ncı maddesinde, Belediyede çalışan memurların işe gidiş gelişlerinde kullanmaları için EGO Genel Müdürlüğünden kişi başına her ay 60 kontörlük manyetik kart ile EGO Genel Müdürlüğünce özelleştirilen hatlarda ikamet edenlere ise, kişi başına her ay 60 adet özel serbest topla taşıma bileti alınarak bedelinin bütçeden ödenmesi nedeniyle toplam 679.814.500.000 liraya tazmin hükmolunmuştur.
Dilekçi, ilamın 6. maddesi ile ilgili olarak: “Belediyelerinde 657 sayılı yasa kapsamında çalışan personellerine 237 sayılı taşıt kanununun 7. maddenin 6. fıkrası ile Kamu Kurum ve Kuruluşları Personel Servis Hizmetleri Yönetmeliğinin ikinci bölümünün 5. maddesi ve 31.07.2000 tarih ve 2000/376 sayılı EGO Genel Müdürlüğü İdare Encümeni kararına istinaden Manyetik kart ve özel toplu taşıma bilet bedellerinin Belediye bütçesinden ödenmesinin yasal olduğunu ileri sürerek tazmin kararının kaldırılmasını” istemektedir.
237 sayılı Taşıt Kanunu’nun 7 nci maddesinde, Devlet dairelerinin sıkışık bulunduğu büyük merkezlerde işletilen muayyen tarifeli taşıtlarla memurların zamanında işbaşında bulunmalarını temin edecek yeterlikte olmadığı hallerde kurumlarca ve devlet dairelerince memurlar için otobüs seferleri ihdas olunabileceği, bunların Ulaştırma Bakanlığınca hazırlanacak ve Bakanlar Kurulunca tasdik olunacak esaslar dairesinde işletilebileceği hüküm altına alınmıştır.
6/2206 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 237 sayılı Taşıt Kanununun 7’nci maddesine Göre Kurumlar Tarafından İhdas Edilecek Otobüs Seferlerinin İşletme Esasları Hakkında Yönetmeliğin 4’üncü maddesinde “Kurumlarca İhdas edilecek ve işletilecek otobüs seferleri bir yükümlülük doğurmaz ve faydalanacak personel de herhangi bir hak isteyemez.” denilmektedir.
Diğer taraftan 657 sayılı Kanunun 146 ncı maddesinde, memurlara kanun, tüzük ve yönetmeliklerin ve amirlerin tayin ettiği görevler karşılığında bu Kanunla sağlanan haklar dışında ücret ödenemeyeceği hiçbir yarar sağlanamayacağı hüküm altına alınmış bulunmaktadır.
Servis hizmeti yerine personele, otobüs kartı ödenmesinde; hizmetlerin gereği olarak kurum personelinin mesai saatlerinin farklılık arzetmesi, personele nakdi herhangi bir ödeme yapılmayıp ödemenin hizmet alımı şeklinde bir kamu kuruluşu olan E.G.O.’ya yapılması, ödenen otobüs bilet bedelinin ödenecek personel servis taşıma bedelinden daha az olması, ayrıca bu uygulamada hazine ve kurum zararı bulunmaması nedenleriyle dilekçi iddialarının kabulüne ve 740 sayılı ilamın 6. maddesi ile toplam 679.814.500.000 liraya verilen tazmin hükmünün KALDIRILMASINA,”

http://www.sayistay.gov.tr/karar/TKK/TKK3.asp?ID=1343

Ayrıca “Toplu müracaat veya şikayet etmenin anayasaya uygun olduğu yönünde “14.7.1965 günlü, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 12.5.1982 günlü, 2670 sayılı Yasa’nın 31. maddesiyle değiştirilen 125. maddesinin birinci fıkrasının (C) bendinin ‘Toplu müracaat veya şikâyet etmek,‘ biçimindeki (h) alt bendinin Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE, Haşim KILIÇ’ın karşıoyu ve OYÇOKLUĞUYLA, 28.1.2010 gününde karar verildi.  şeklinde Anayasa Mahkemesi’nin kararı bulunmaktadır.

http://www.kararlar.anayasa.gov.tr/kararYeni.php?l=manage_karar&ref=show…

Not: İmza kampanyası metnini aşağıdaki bağlantıdan indirebilirsiniz.