Sendika Yönetim Kurulu Üyelerinin İzinleri

T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Personel Genel Müdürlüğü

Sayı : B.07.0.PER.0.26/402-2-2/ 24/12/2004
Konu : Sendika Yönetim Kurulu Üyelerinin İzinleri

GENELGE (2004/9)

Bilindiği üzere, Sendika işyeri temsilcileri ve yönetim kurulu üyelerinin veya sendikanın değişik yetkili organlarında görevli temsilcilerin sendikal faaliyetlerde bulundukları sürece kendilerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 104 üncü maddesinin (Ç) bendi hükümleri çerçevesinde, yılda 10 günü geçmemek üzere mazeret izni verilmesi hususunda hassasiyet gösterilmesi gerektiği 2003/1 Nolu Genelge ile merkez teşkilatına ve 81 İl Valiliğine (Defterdarlık) bildirilmişti.

Bazı il Defterdarlıklarından alınan yazılarda, 4688 sayılı Kanunun değişik 18 inci maddesi hükmü uyarınca aylıksız izne ayrılmayan sendika yönetim kurulu üyelerine hafta içi belirli günlerde izin verilip verilmeyeceğinin bildirilmesi istenilmektedir.

4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununun 6/7/2004 tarihli ve 25514 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5198 sayılı Kanunun 3 üncü maddesiyle değişik 18 inci maddesinin dördüncü fıkrasında, “Sendika veya konfederasyonu ilk genel kurula kadar sevk ve idare edecek yönetim kurulu üyeleri, genel kurulda yönetim kuruluna seçilenler ile sendika şube yönetim kurulu üyeleri seçildikleri tarihten itibaren durumlarını en geç otuz gün içinde kurumlarına yazılı olarak bildirirler. Söz konusu yöneticiler seçildikleri tarihten itibaren otuz gün içerisinde sendika tüzüğünde belirtilen hükümlere göre, ayrıca yazılı talepte bulunmaları halinde bu görevleri süresince aylıksız izne ayrılırlar. Talepte bulunmayanlar ise kurumlarındaki görevlerine devam ederler. İzne ayrılmayan yönetim kurulu üyeleri haftada bir gün kurumlarından izinli sayılırlar.” hükmü yer almaktadır.

Anılan hüküm uyarınca, aylıksız izne ayrılmayan sendika yönetim kurulu üyelerinin hafta içinde tespit edilen bir günde izinli sayılmaları gerekmektedir.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

Ali KARAARSLAN

Personel Genel Müdürü

DAĞITIM:
Merkez Teşkilatına (24/12/2004-47468)

81 İl Valiliğine (Defterdarlık) (24/12/2004-47469)