Sendika Yöneticilerinin İzinleri

T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü

Sayı : B.07.0.BMK.0.22-115908 * 3385 28.02.2005
Konu : Sendika yöneticilerinin izinleri

………………….. BAKANLIĞINA

İlgi : a) …/…/2004 tarihli ve ……………. sayılı,
b) …/…/2004 tarihli ve ……………. sayılı,
c) …/…/2004 tarihli ve ……………. sayılı yazılarınız.

İlgi yazılarınızla, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununun 18 inci maddesi uyarınca, aylıksız izin talebinde bulunmayan sendika, sendika şubesi ve konfederasyon yönetim kurulu üyelerine haftada bir gün izinli sayıldıkları günler için ek ödeme, tazminat, fon, fazla mesai ücreti, ek ders ücreti vs. adı altında yapılan ödemelerin yapılıp yapılamayacağı hususunda Bakanlığımız görüşü istenilmektedir.

Bilindiği üzere, 4688 sayılı Kanunun değişik 18 inci maddesinin dördüncü fıkrasında;

“Sendika veya konfederasyonu ilk genel kurula kadar sevk ve idare edecek yönetim kurulu üyeleri, genel kurulda yönetim kuruluna seçilenler ile sendika şube yönetim kurulu üyeleri seçildikleri tarihten itibaren durumlarını en geç otuz gün içinde kurumlarına yazılı olarak bildirirler. Söz konusu yöneticiler seçildikleri tarihten itibaren otuz gün içerisinde sendika tüzüğünde belirtilen hükümlere göre, ayrıca yazılı talepte bulunmaları halinde bu görevleri süresince aylıksız izine ayrılırlar. Talepte bulunmayanlar ise kurumlarındaki görevlerine devam ederler. İzine ayrılmayan yönetim kurulu üyeleri haftada bir gün kurumlarından izinli sayılırlar.”

hükmü yer almıştır. Bu hükümle, aylıksız izin talebinde bulunmayan ve kurumlarındaki görevlerine devam eden sendika, sendika şubesi veya konfederasyon yönetim kurulu üyelerinin, buralardaki görevlerini kurumlarınca haftada bir gün izinli sayılmak suretiyle yerine getirmeleri öngörülmüştür.

Buna göre, ilgililere haftada bir gün izinli sayıldıkları günler için, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda yer alan yıllık izin uygulanmasında olduğu gibi, kadro unvanları ve görevlerine bağlı olarak verilen aylık, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatlar ile diğer mali, sosyal hak ve yardımlarının ödenmesi gerektiği düşünülmektedir.

Diğer taraftan, kamu görevlilerine fiilen veya fazla çalışmaya veya ilgilinin performansı gibi kriterlere bağlı olarak; ek ders ücreti, fazla çalışma ücreti ve döner sermaye payı gibi ilgili mevzuatı uyarınca değişik adlar altında ödemeler yapılmaktadır. Bu tür ödemeler, kadro ve görev unvanlarına bağlı olarak verilen ve süreklilik arz eden bir ödeme niteliği taşımamaktadır. Nitekim, söz konusu ödemeler asli göreve bağlı olarak her halükarda yapılan bir ödeme olmayıp, hak edilmesi ve ödenmesi belirli bir hizmetin yerine getirilmesine veya fiilen çalışma şartına bağlı tutulmuştur.

Bu itibarla, aylıksız izin talebinde bulunmayan sendika, sendika şubesi ve konfederasyon yönetim kurulu üyelerine (4688 sayılı Kanun kapsamına giren sözleşmeli personelden yönetim kurulu üyesi olanlar dahil) haftada bir gün izinli sayıldıkları günler için;

1) Ödenmesi fiilen veya fazla çalışmaya veya ilgilinin performansı gibi kriterlere bağlı tutulan ödemelerin yapılmaması,

2) Bunların dışında kalan ödemelerin ise (ek ödeme, fiilen ve fazla çalışmaya bağlı olmaksızın peşin olarak ödenen diğer ödemeler) ilgililerin kadro ve görev unvanlarına bağlı olarak yapılıp yapılmadığına bakılarak ödenmesi,

gerektiği mütalaa edilmektedir.

Bilgilerini ve gereğini arz ve rica ederim.

Hasan Basri AKTAN
Bakan a.
Müsteşar