4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununun Uygulanmasına İlişkin Tebliğ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından :

4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununun
Uygulanmasına İlişkin Tebliğ

(08.08.2001 Tarih ve 24487 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.)

4688 Sayılı kamu Görevlileri Sendikaları kanunu 25/6/2001 tarihinde kabul edilmiş ve 12/7/2001 tarihli 24460 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Kanun, yayımını takip eden 30. günün sonu olan 13/08/2001 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Kanunun:

•  18. maddesinin ikinci fıkrasında, kamu görevlileri sendikaları veya konfederasyonların yönetim kurullarına seçilenlerin, seçildikleri tarihten başlayarak bu görevlerinde kaldıkları sürece kurumlarından aylıksız izinli sayılacakları,

•  23. maddesinde, işyerlerinde kamu görevlilerinden en çok üye kayıt etmiş sendikanın işyeri temsilcisi seçmeye yetkili olacağı, temsilci sayısının, işyerindeki kamu görevlisi sayısına göre belirleneceği,

•  Geçici 3. maddesinde, bu Kanun yürürlüğe girmesinden sonra kurulacak sendikalardan hizmet kolları itibariyle belirli sayıya ulaşacak olanlara üyelik aidatına ilişkin yüzde beş oranının 2002 yılında toplu görüşme yapmaya yetkili kamu görevlileri sendikaları ve bu sendikaların bağlı oldukları konfederasyonlar belirleninceye kadar geçecek süre içinde uygulanmayacağı ve bu süre içinde aylıksız izinli geçen sürelere ilişkin aylık ve özlük haklarının kendilerine ödeneceği,

•  Geçici 6. maddenin (d) bendinde, üyelik ödentileri için gerekli olan yüzde beş oran şartının, hizmet kollarına göre yetkili sendikalar belirleninceye kadar aranmaması ve üyelik ödentilerinin kaynaktan kesilmesine devam edilmesi,

•  Geçici 7. maddesinde ise, Kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren faaliyette bulunan kamu görevlileri sendikaları ile konfederasyon yöneticilerinin yetkili sendikalar belirleninceye kadar özlük haklarının ödenmesine devam edileceği,

Öngörülmüştür.

Bu hükümler uyarınca;

•  Kanunun yürürlük tarihi olan 13.08.2001 tarihinden önce faaliyette bulunan sendika ve konfederasyon yöneticileri ve bu tarihten sonra kurulacak sendika ve konfederasyon yönetim kuruluna seçilecekler seçildikleri tarihten itibaren bu görevlerinde kaldıkları sürece kurumlarından aylıksız izinli sayılacaklardır.

Ancak, yasanın geçici 3. maddesine göre bu kişilere 2002 yılında toplu görüşme yapmaya yetkili kamu görevlileri sendikaları ve fazla üyeye sahip konfederasyon belirleninceye kadar bu sürelere ilişkin aylık ve özlük hakları kurumlarınca kendilerine ödenecektir.

Şube yönetim kuruluna seçilen profesyonel yöneticiler de aynı hükümlerden yararlanacaklardır.

Sendika şubesi, sendika ve konfederasyon yönetim kuruluna seçilenlerin aylık ve özlük haklarının ödenmesi, kanun 30. maddesinde öngörülen yetkili kamu görevlileri sendikaları ile en çok üyeye sahip konfederasyonunun ilanı tarihine kadar devam edecek, bu tarihten sonra aylıksız izinli sayılacaklardır.

Aylıksız izinli sayılan kamu görevlilerinin sendika ve konfederasyon yönetim kurullarında geçirdikleri süreleri, emekli kesenekleri ve karşılıklarının yöneticisi oldukları sendikaları tarafından her ay T.C Emekli Sandığına gönderilmesini kabul etmeleri koşulu ile emeklilik derecelerinde değerlendirilecektir.

•  Hizmet kolunda çalışanların yüzde beşinden fazlasını üye kayıt etmiş sendikalar adına kaynaktan üyelik kesintisi kesilecektir.

Ancak, üyelik ödentileri ile ilgili mevcut uygulamaya Bakanlıkça Temmuz 2002 tarihinde yapılacak ilana kadar devam edilecek, bu ödentiler Kanunun yürürlük tarihinden itibaren 15. derecenin birinci kademesinden aylık alan devlet Memurunun, aylık, taban aylığı, kıdem aylığı, her türlü zam ve tazminatlar ile ödenekler toplamının net tutarının otuzda birinden fazla olmayacaktır.

•  İşyeri sendika temsilcileri, en çok kamu görevlisini üye kaydetmiş sendika tarafından seçilecektir.

En çok kamu görevlisini üye kayıt etmiş sendikanın tespiti kurum ve işyeri yetkili amirleri tarafından; üyelik ödenti listeleri ve kurum ve kuruluşlara yapılacak üyelik bildirimleri esas alınarak belirlenecek ve sonuç sendikaya bildirilecektir.

Bu belirlemeye göre en çok üyeye sahip sendika, temsilci seçimini yapabilecektir.

Ancak, işyeri sendika temsilcilerinin belirlenmesi konularındaki anlaşmazlıklar Bakanlığımızca çözümlenecektir.

Tebliğ olunur.